Stadgar AES

Föreningen är medlem i följande specialidrottsförbund (SF): Svenska Bilsportförbundet och är därigenom även ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Genom medlemskap i SF blir förening även medlem i det distriktsidrottsförbund (DF) inom vars område föreningens hemort är belägen samt i vederbörande Specialidrottsdistriktsförbund (SDF) inom det SF‐ distrikt där föreningens hemort är belägen.

Föreningen är därmed även medlem i RF‐SISU Stockholm och Stockholms Bilsportförbund.

Föreningen är skyldig att följa nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa idrottsorgan.

På begäran av RF eller vederbörande SF‐, SDF‐ eller DF‐styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

Föreningen är även ansluten till riksförbundet Esport United.